Make your own free website on Tripod.com


Giáo xứ Đức Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể
Chương Tŕnh Giáo Lư

Houston, ngày 26 tháng 1 năm 2002

Các Chương tŕnh chính của Giáo Lư & Việt Ngữ từ đây đến cuối năm

• Ngày Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2002 8:00AM – 1:00PM Khoá Huấn Luyện Giáo Lư do Địa phận điều khiển
• Chúa Nhật, 10 tháng 2 năm 2002 4:00PM - 5:30PM Họp tất cả phụ huynh học sinh các lớp Giáo Lư Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu.

• Ngày 15, 16, 17, tháng 2, 2002 Hội Chợ Giáo Xứ

• Ngày Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2002: 12:00PM – 5:00PM Tĩnh tâm của Ban Giảng Huấn Việt Ngữ tại Nhà Ḍng Chúa Thánh Thần

• Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2002: Vọng Phục Sinh Rửa tội cho các em hoc sinh chưa Rửa tội

• Thứ Bảy, 27 tháng 4, năm 2002: 9:00AM - 4:30PM Chương tŕnh cho ngày Tĩnh Tâm Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu:

• Chúa Nhật, 4 tháng 5, 2002 12:30PM-4:00PM Ghi danh cho các học sinh
• Chúa Nhật, 11 tháng 5, 2002 12:30PM-4:00PM Ghi danh cho các học sinh
• Chúa Nhật, 18 tháng 5, 2002 12:30PM-4:00PM Ghi danh cho các học sinh
• Chúa Nhật, 25 tháng 5, 2002 12:30PM-4:00PM Ghi danh cho các học sinh
.
• Thứ Bảy, 11 tháng 5, năm 2002 : 10:00AM - 12:00PM Ngày Xưng Tội Lần Đầu

• Ngày Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2002 : 6:00PM Nghi Thức Thêm Sức

• Chúa Nhật, 26 tháng 5, 2002: 1:00PM Thánh Lễ Măn Khóa–Phát Phần thưởng

• Ngày Thứ hai, 27 tháng 5, 2002: 10:00AM Rước Lễ Lần Đầu