Make your own free website on Tripod.com


 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH GIÁO XỨ

(Theo Cẩm Nang Mục Vụ Giáo Phận Galveston-Houston)
 

 1. Mỗi giáo xứ phải có một Hội Đồng Tài Chánh (Finance Council), điều hành theo luật pháp chung (universal law) và theo những quy luật giáo phận đưa ra. Trong hội đồng này, người giáo dân được lựa chọn cũng theo quy luật giáo phận, để trợ giúp linh mục chánh xứ trong việc điều hành tài sản của giáo xứ.
 2. Hội Đồng Tài Chánh (HĐTC) là một cơ cấu biệt lập với Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV). Những vấn đề tài chánh của giáo xứ không c̣n được đưa ra thảo luận trong những ban ngành của HĐMV, nhưng cần tham khảo với HĐMV để quyết định về tài khóa hàng năm sao cho phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của giáo xứ.
 3. Thành viên: HĐTC phải có ít nhất là 3 thành viên và phải là tín hữu Công Giáo. Nếu có thể được, thành viên nên có những kinh nghiệm hay chuyên môn về thương mại, tài chánh hay luật pháp và họ phải cam kết phục vụ cho giáo hội. Thành viên do linh mục chánh xứ tùy quyền tuyển chọn với nhiệm kỳ 3 năm, có thể được tái bổ nhiệm hay cho tới khi cha xứ phải thuyên chuyển. Không được làm thành viên của HĐTC nếu có những đối nghịch về quyền lợi (conflict of interest) với giáo xứ hay có liên hệ họ hàng ruột thịt với linh mục chánh xứ.
 4. Hội họp: HĐTC phải hội họp ít nhất 4 lần trong một năm.
 5. Nhiệm Vụ của HĐTC:
  1. Trợ giúp linh mục chánh xứ trong việc điều hành giáo xứ theo các điều khoản của giáo luật 1281-1288 về tài chánh.
  2. Trợ giúp linh mục chánh xứ soạn thảo bản ngân sách dự thu và chi cho tài khóa năm tới và trao đổi ư kiến về bản dự thảo với HĐMV.
  3. Trợ giúp linh mục chánh xứ soạn thảo bản báo cáo tài chánh hàng năm của giáo xứ cho giáo dân.
  4. Duyệt xét bản báo cáo lợi tức và chi tiêu của giáo xứ mỗi tứ cá nguyệt.
  5. Trợ giúp ban lănh đạo giáo xứ (parish board) và các hội đoàn trong giáo xứ trong việc soạn thảo và đệ tŕnh ngân sách chi tiêu.
  6. Nghiên cứu những nguồn lợi tức cho giáo xứ và đưa ra những đề nghị gia tăng nguồn lợi tức hầu đạt đến những mục tiêu và ưu tiên của giáo phận và giáo xứ.
  7. HĐTC phải làm quen với những chính sách về tài khóa của giáo phận để trợ giúp linh mục chánh xứ đạt những chỉ tiêu.
  8. Khuyến khích việc yểm trợ các chương tŕnh dâng cúng (stewardship) của giáo phận và giáo xứ.

Khối Tài Chánh Giáo xứ Ngôi Lới lược dịch.